17 de marzo de 2012

Tchaikovsky -Eugene Onegin- Teatro Bolshoi - Vasily Nebolsin (1936)
 Pyotr Il'yich Tchaikovsky 
 Eugene Onegin

Registro inédito

performed in Russian
Conductor Vasily Nebolsin - 1936(STU)
Orchestra - Bolshoi Theatre
Chorus - Bolshoi Theatre


Eugene Onegin - Panteleimon Nortsov
    Lenski - Sergei Lemeshev
    Tatyana - Lavira Zhukovskaya
    Olga - Bronislava Zlatogorova
    Larina - Maria Botienina
    Filipjewna - Konkordiya Antarova
    Gremin - Aleksandr Stepanovich Pirogov
    Triquet - I. Kovalenko